Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Ogłoszono przez Dorota Kubacka

Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

 • Naczelnik Wydziału
  Agnieszka Wiśniewska
 • Siedziba:
  Urząd Miejski
  ul. Adama Mickiewicza 24
  14-100 Ostróda
 • Zakres spraw i zadań do realizacji:
 1. prowadzenie i obsługa inwestycji i remontów miejskich, w tym prowadzonych w partnerstwie z innymi samorządami i podmiotami,
 2. współpraca z Samodzielnym Stanowiskiem ds. Zamówień Publicznych,
 3. inicjowanie i koordynowanie działań na rzecz pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych we współpracy z Zespołem Rozwoju Lokalnego,
 4. monitorowanie działań podejmowanych przez komórki organizacyjne Urzędu oraz miejskie jednostki organizacyjne w zakresie inwestycji,
 5. bieżące monitorowanie, nadzór i odpowiedzialność za prawidłową realizację wdrażanych przez Miasto projektów inwestycyjnych,
 6. utrzymanie miejskiej infrastruktury technicznej,
 7. prowadzenie spraw z zakresu bieżącego utrzymania miejskich dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
 8. prowadzenie spraw z zakresu lokalnego transportu zbiorowego,
 9. prowadzenie spraw z zakresu gospodarki wodnej, utrzymania wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych,
 10. prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska i przyrody, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
 11. prowadzenie spraw z zakresu zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
 12. prowadzenie spraw związanych z działalnością spółek prawa handlowego z udziałem mienia komunalnego w zakresie zleconym przez Burmistrza,
 13. utrzymanie targowisk i hal targowych,
 14. utrzymanie zieleni miejskiej i zadrzewień,
 15. utrzymanie miejskich cmentarzy komunalnych,
 16. nadzorowanie, organizowanie i sprawowanie opieki nad cmentarzami wojennymi i grobami poległych,
 17. zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie,
 18. prowadzenie spraw z zakresu gospodarki miejskim zasobem mieszkaniowym, współdziałanie i koordynowanie prac Miejskiej Komisji Mieszkaniowej.
 • Telefon kontaktowy:
  89-642-94-60
 • Godziny urzędowania:
  7,30-15,30