Urząd Stanu Cywilnego

Ogłoszono przez Dorota Kubacka

Urząd Stanu Cywilnego

 • Kierownik:
  Ewa Gubernat

  Siedziba:
  Urząd Miejski w Ostródzie
  ul. Adama Mickiewicza 24
  14-100 Ostróda

  Zakres spraw i zadań do realizacji:

  Do zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności:

  1)   bieżąca rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów w księgach stanu cywilnego, prowadzenie rejestrów tych ksiąg oraz aktów zbiorowych do tych zdarzeń,

  2) Prowadzenie rejestru stanu cywilnego – urodzeń, małżeństw i zgonów.  

       3) Przyjmowania oświadczeń o: 
  a) wstąpieniu w związek małżeński, 
  b) braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, 
  c) powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa, 
  d) uznaniu ojcostwa, 
  e) nadaniu dziecku nazwiska męża matki,

   4) Powiadamianie Sądu Opiekuńczego o zdarzeniu uzasadniającym wszczęcie postępowania z urzędu.

   5) Składanie na wezwanie sądu urzędowo poświadczonych dokumentów

        6) Dokonywanie w aktach stanu cywilnego wzmianek dodatkowych w oparciu o orzeczenia sądowe oraz decyzje administracyjne.

        7) Rejestrowanie związków małżeńskich wyznaniowych ze skutkiem cywilnym w rejestrze stanu cywilnego

   8) Organizowanie i celebrowanie jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego

   9) Wydawanie zaświadczeń o możności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą.

   10) Wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu oczekiwania na ślub.

        11) Wydawanie z akt stanu cywilnego: 
  a) odpisów zupełnych i skróconych, 
  b) zaświadczeń o dokonanych w księgach wpisach lub ich braku, 
  c) zaświadczeń o zaginięciu lub zniszczeniu księgi 
  d) zaświadczeń o stanie cywilnym

   12) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach: zmiany imienia i nazwiska

   13) dokonywanie transkrypcji, uzupełnienia i sprostowania aktu w formie czynności materialno-technicznej

   14) występowanie o nadanie numeru PESEL w związku ze sporządzeniem aktu urodzenia, występowanie o zmianę numeru PESEL w przypadku sprostowania daty  urodzenia, wprowadzenie do rejestru danych o wymeldowaniu w związku ze zgonem, aktualizacja numeru PESEL na podstawie zagranicznego dokumentu s.c.

         15) wprowadzenie do rejestru zameldowania dziecka w związku ze sporządzeniem aktu

Telefon kontaktowy:
89-642-94-68

Godziny urzędowania:

7.30 - 15.30