Ogłoszono przez Dorota Kubacka

Informacja o dofinansowaniu usuwania azbestu z terenu Gminy Miejskiej Ostróda ze środków WFOŚiGW w Olsztynie

Dofinansowanie
usuwania azbestu z terenu Gminy Miejskiej Ostróda
ze środków WFOŚiGW w Olsztynie

Burmistrz Miasta Ostróda ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Ostróda”, które realizowane będzie w 2018 roku w ramach ” Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Ostróda na lata 2012-2032”.

  1.  Typy projektów:
  • demontaż i zabezpieczenie pokrycia dachowego lub innych wyrobów zawierających azbest;
  • transport odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia:
  • unieszkodliwienie poprzez składowanie odpadu niebezpiecznego na składowisku.
  1. Dofinansowanie uzależnione będzie od otrzymanej dotacji przez Gminę Miejską Ostróda dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
  1. Realizacja zadania nie uwzględnia kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.
  1. Wysokość dofinansowania ze strony Funduszu może wynieść do 85% kosztów kwalifikowanych, pozostałe 15% ponosi właściciel nieruchomości.

Ponadto informuję, że Gmina Miejska Ostróda sporządzi wniosek do WFOŚiGW w Olsztynie, zajmie się pozyskaniem środków na usuwanie azbestu, natomiast do właściciela nieruchomości należy wykonanie nowego pokrycia dachowego oraz skompletowanie dokumentów potrzebnych do złożenia wniosku.

Wnioski należy składać do dnia 09.03.2018r. w Urzędzie Miejskim w Ostródzie, ul. Mickiewicza 24, 14-100 Ostróda, w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego-  Kancelaria Ogólna - pok. 119 (parter).

Więcej informacji można uzyskać telefonicznie pod nr: 89 642 94 18 lub osobiście w pok. Nr 206 w Urzędzie Miejskim w Ostródzie, ul. Mickiewicza 24, 14-100 Ostróda.

Wnioski do pobrania na stronie http://bip.ostroda.warmia.mazury.pl/ w zakładce: ochrona środowiska – azbest.

Wnioski złożone po w/w terminie nie będą uwzględniane do realizacji w 2018r.

W załączeniu:

Zarządzenie Burmistrza Miasta Ostróda w sprawie zasad dofinansowania kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Ostróda w 2018 roku.

Uchwała Nr XXXI/164/2012 w sprawie uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Ostróda na lata 2012 – 2032”.