Ogłoszono przez Dorota Kubacka

Zmiana zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży

Zmiana zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży

Osoba kontaktowa:

Anna Gęstwicka

Wioletta Pietkiewicz

Miejsce załatwiania:

Wydział Spraw Obywatelskich, Ewidencja Działalności Gospodarczej

pokój nr. 105

Telefon kontaktowy:

89-642-94-55, 89-642-94-54

adres e-mail:

a.gestwicka@um.ostroda.pl, pietkiewicz@um.ostroda.pl

Miejsce odbioru:

Wydział Spraw Obywatelskich, Ewidencja Działalności Gospodarczej

pokój nr. 105

Sposób załatwienia sprawy:

 1. Przyjęcie wniosku o dokonanie zmian w treści zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
 2. Wydanie decyzji zmieniającej treść zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży.

Termin realizacji:

14 dni

Wymagane dokumenty:

1. Zgłoszenie zmiany w zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży.

Opłaty:

Opłata skarbowa:

 1.  za wydanie decyzji - 10 zł
 2.  za ustanowienie pełnomocnika – 17 zł*

* Zwolnione z opłaty skarbowej są m.in. pełnomocnictwa:

 poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu

Opłata wnoszona jest w kasie Urzędu Miejskiego w Ostródzie lub na rachunek bankowy Urzędu BANK BGŻ BNP PARIBAS S.A. Ostróda 53 2030 0045 1110 0000 0244 6170.

Tryb odwoławczy:

 Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Ostróda, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 Podstawa prawna:

 1. art. 104 i 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017, poz. 1257 ze zm),
 2. art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016, poz. 487 ze zm.)
 3. ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006. (Dz.U. z 2016, poz. 1827 ze zm.) załącznik w części I pkt 53

Uwaga:

 1. Zgłoszenie zmiany stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu następuje w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany.

Zmiana zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży

Osoba kontaktowa:

Anna Gęstwicka

Wioletta Pietkiewicz

Miejsce załatwiania:

Wydział Spraw Obywatelskich, Ewidencja Działalności Gospodarczej

pokój nr. 105

Telefon kontaktowy:

89-642-94-55, 89-642-94-54

adres e-mail:

a.gestwicka@um.ostroda.pl, pietkiewicz@um.ostroda.pl

Miejsce odbioru:

Wydział Spraw Obywatelskich, Ewidencja Działalności Gospodarczej

pokój nr. 105

Sposób załatwienia sprawy:

 1. Przyjęcie wniosku o dokonanie zmian w treści zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
 2. Wydanie decyzji zmieniającej treść zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży.

Termin realizacji:

14 dni

Wymagane dokumenty:

1. Zgłoszenie zmiany w zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży.

Opłaty:

Opłata skarbowa:

 1.  za wydanie decyzji - 10 zł
 2.  za ustanowienie pełnomocnika – 17 zł*

* Zwolnione z opłaty skarbowej są m.in. pełnomocnictwa:

 poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu

Opłata wnoszona jest w kasie Urzędu Miejskiego w Ostródzie lub na rachunek bankowy Urzędu BANK BGŻ BNP PARIBAS S.A. Ostróda 53 2030 0045 1110 0000 0244 6170.

Tryb odwoławczy:

 Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Ostróda, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Podstawa prawna:

 1. art. 104 i 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017, poz. 1257 ze zm),
 2. art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016, poz. 487 ze zm.)
 3. ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006. (Dz.U. z 2016, poz. 1827 ze zm.) załącznik w części I pkt 53

Uwaga:

 1. Zgłoszenie zmiany stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu następuje w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany.

Załączniki: