Ogłoszono przez Dorota Kubacka

Rezygnacja / wygaszenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Rezygnacja / wygaszenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Termin załatwienia:

wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 14 dni

 

Osoba kontaktowa:

Anna Gęstwicka

Wioletta Pietkiewicz

 

Miejsce załatwiania:

Wydział Spraw Obywatelskich, Ewidencja Działalności Gospodarczej

pokój Nr 105     

Telefon kontaktowy:

89-642-94-55, 89-642-94-54

Adres e-mail:

a.gestwicka@um.ostroda.pl, pietkiewicz@um.ostroda.pl

Miejsce odbioru:

Wydział Spraw Obywatelskich, Ewidencja Działalności Gospodarczej

pokój Nr 105

 

Wymagane dokumenty:

-   wypełniony i podpisany przez przedsiębiorcę formularz wniosku o wygaszenie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

 

Tryb odwoławczy:

  1. Zażalenie na postanowienie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dotyczące opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.
  2. Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Ostróda, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Podstawa prawna:

1.  Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / tekst jednolity Dz. U. z 2016r. , poz. 487 ze zm./

 

UWAGA!
Rezygnacja/wygaśnięcie zezwoleń może nastąpić z powodu:

  • końca terminu ważności zezwolenia;
  • likwidacji punktu sprzedaży;
  • zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej;
  • zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży;
  • niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim do 31 stycznia lub niedokonania opłaty w ustawowo określonych wysokościach i terminach,
  • wniosek może być złożony przez pełnomocnika.

Wysokość opłaty skarbowejza ustanowienie pełnomocnika wynosi 17 złotych.

Zwolnione z opłaty skarbowej są m.in. pełnomocnictwa:

- poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentówudzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu