Ogłoszono przez Dorota Kubacka

ZEZWOLENIE NA UMIESZCZENIE REKLAMY NA TERENACH , BUDYNKACH I BUDOWLACH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIEJSKIEJ OSTRÓDA

Termin załatwienia

Termin załatwienia wniosku do 30 dni.

Osoba kontaktowa

Małgorzata Trzcińska,Jarosław Halman

Miejsce załatwienia

Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, pok. 203 G

Telefon kontaktowy

89 642-94-23, 89 642-94-72

Adres e-mail

um@um.ostroda.pl, malgorzata@um.ostroda.pl, halman@um.ostroda.pl

Miejsce odbioru

Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, pok. 203 G

Wymagane Dokumenty

1. Wniosek w sprawie zezwolenia na umieszczenie reklamy, który powinien zawierać :
- imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zezwolenie.
- powierzchnię reklamy.
- okres umieszczenia reklamy.
2. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów reklamy.
3. Szkic reklamy z zaznaczoną treścią i kolorystyką

Opłaty

  1. Nie podlega opłacie skarbowej;
  2. Wysokość opłat określa Zarządzenie Burmistrza Miasta Ostróda.

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie przysługuje.

Podstawa prawna

  1. Zarządzenie Burmistrza Maista Ostróda w sprawie opłat za ustawianie reklam i tablic informacyjnych oraz zasad ich umieszczania .
  2. Zarządzenie Burmistrza Miasta Ostróda Nr 282/2016 z dnia 30.11.2016 r. w sprawie opłat za ustawienie reklam i tablic informacyjnych oraz zasad ich umieszczania w roku 2016 (z wyłączeniem obiektów i urządzeń użyteczności publicznej)
  3. Uchwała Nr XXX/204/2016 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 29 grudnia 2016 r., w sprawie opłat za ustawianie reklam i tablic informacyjnych oraz zasad ich umieszczania w roku 2017