Ogłoszono przez Dorota Kubacka

Ubieganie się o zamianę lokali

Termin załatwienia

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego – w ciągu 1 miesiąca; w sprawach szczególnie skomplikowanych – do 2 miesięcy

Osoba kontaktowa

Inspektor ds. mieszkaniowych – Sylwia Zambrzycka

Miejsce załatwienia

Wniosek należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego przy ul. Mickiewicza 24, pokój nr 219, lub w Biurze Obsługi Interesanta, pokój nr 119 w godzinach pracy tj.
Od poniedziałku do piątku – 730 – 1530
lub przesłać pocztą na adres:
Urząd Miejski w Ostródzie
Ul. Mickiewicza 24
14-100 Ostróda

Telefon kontaktowy

89-642-94-61

Sposób załatwienia

Zamiana lokalu gminnego na inny może być dokonana jedynie za zgodą wynajmującego jeżeli jest to uzasadnione interesami stron, z zachowaniem warunków:
1.        Najemca lokalu gminnego lub innego nie ma zadłużeń z tytułu czynszu najmu,
2.        Osoba zainteresowana zamianą lokalu musi posiadać dochody gwarantujące bieżące regulowanie opłat mieszkaniowych,
3.        Wszystkie osoby zameldowane w danym lokalu przeprowadzą się do lokalu zamiennego,
Umowa najmu lokalu jest zawarta na czas nieoznaczony

Wymagane Dokumenty

Opłaty

brak