Ogłoszono przez Dorota Kubacka

Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców miasta Ostróda

Termin załatwienia

do 30 dni

Osoba kontaktowa

Łukasz Kalwiński

Miejsce załatwienia

Wydział Spraw Obywatelskich
pokój Nr 106

Telefon kontaktowy

89-642-94-56

Adres e-mail

kalwinski@um.ostroda.pl

Sposób załatwienia

- Udostępnienie danych osobowych.
- Odmowa udostępnienia danych następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Wymagane Dokumenty

Czas realizacji

W terminie do 30 dni od daty wpływu wniosku.
Podmiotom udostępnia się dane jednostkowe, na ich wniosek złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Dane te są przekazywane, w zależności od żądania wnioskodawcy, w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.  cu.warmia.mazury.p elektroniczna skrzynka podawcza na platformie "CYFROWY URZĄD"

Opłaty

  1. Opłata za udostępnienie jednostkowych danych (dotyczy jednej osoby lub imion i nazwisk osób zameldowanych w jednym lokalu) zgromadzonych w rejestrze mieszkańców Ostródy wynosi 31,- zł
  2. Opłatę za udostępnienie danych wnosi się na rachunek bankowy organu udostępniającego z dopiskiem „opłata za udostępnienie danych”. w wysokości 31 zł BGŻ BNP PARIBAS S.A. Ostróda    53 2030 0045 1110 0000 0244 6170
  3. Opłatę skarbową za złożone dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa wnosi się na rachunek bankowy organu z dopiskiem „opłata za pełnomocnictwo”. W wysokości 17 zł BNP PARIBAS S.A. Ostróda   53 2030 0045 1110 0000 0244 6170
    Składający wniosek lub pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód zapłaty albo uwierzytelnioną kopię zapłaty nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty, tzn. od dnia złożenia wniosku lub dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa

Tryb odwoławczy

Od decyzji o odmowie udostępnienia danych przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Warmińsko -Mazurskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi

1. Wypełniony wniosek o udostępnienie danych (niżej załącznik).
2. Uzyskanie danych może wynikać z interesu faktycznego lub prawnego. W przypadku powoływania się na interes prawny wnioskodawca jest zobowiązany wskazać przepisy prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania udostępnienia danych osobowych innej osoby lub załączyć dokumenty potwierdzające ten interes. Przykładowe sytuacje wskazujące na posiadanie interesu prawnego to: przysługujące wierzytelności, wezwanie sądowe lub komornicze do podania określonych danych w związku z prowadzonym postępowaniem sądowym lub komorniczym ) lub przy niemożności wykazania interesu prawnego - wykazanie interesu faktycznego w otrzymaniu danych z ww. rejestrów, a także należy wskazać informacje o osobie umożliwiające wyszukanie jej w rejestrze mieszkańców Ostródy lub rejestrze zamieszkania cudzoziemców w Ostródzie a ponadto należy wskazać jakie dane mają być udostępnione.
Odmowa udostępnienia danych z ww. rejestrów następuje w drodze decyzji administracyjnej.
3. Informacje niezbędne do zidentyfikowania osoby poszukiwanej:
Poza imieniem i nazwiskiem należy podać inne dane np. imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL lub serię i nr dowodu osobistego.
4. Dysponując ostatnim adresem osoby poszukiwanej, wniosek o udostępnienie danych tej osoby należy skierować do właściwego organu gminy. Gmina jest podstawowym źródłem informacji o osobie, uprawnionym do potwierdzania miejsca zameldowania; dysponuje także wiedzą o nowym adresie osoby wymeldowanej.
5. Dane jednostkowe ze zbiorów meldunkowych udostępnia się na wniosek zainteresowanego podmiotu, złożony w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Przez dane jednostkowe rozumie się informacje dotyczące:
·         jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem - uzyskane ze zbiorów meldunkowych.
6.  Potwierdzenie wpłaty za udostępnienie danych.
7.  W przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika, potwierdzenie wpłaty z tytułu opłaty skarbowej złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.
8.  Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017 r.,  poz. 657).
2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922)
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1827 ze zm.).
4. Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 września 2011 r. w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL (Dz.U. z 2015r. poz. 1388.)
5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 5 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz.U z 2016 r. poz. 836)
6. ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2017, poz. 570)