Ogłoszono przez Dorota Kubacka

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych jednorazowe.

Termin załatwienia

Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – do 14 dni

Osoba kontaktowa

Anna Gęstwicka

Wioletta Pietkiewicz

Miejsce załatwienia

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego 
14 – 100 Ostróda ul. Adama Mickiewicza 24
pok. Nr 105

Telefon kontaktowy

89 642-94-55, 89 642-94-54

Adres e-mail

ewid@um.ostroda.pl

Sposób załatwienia

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych może być wydane przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych

Miejsce odbioru

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego
14 – 100 Ostróda ul. Adama Mickiewicza 24
pok. Nr 106

Wymagane Dokumenty

Do wniosku o wydanie zezwolenia jednorazowego na sprzedaż /podawanie napojów alkoholowychn ależy dołączyć:

 • pisemną zgodę właściciela terenu/lokalu na którym ma być zlokalizowany punkt sprzedaży napojów alkoholowych
 • pisemną zgodę organizatora imprezy na sprzedaż napojów alkoholowych
 • Szczegółowy program imprezy podpisany przez organizatora imprezy
 • Szkic (plan rozmieszczenia) punktów sprzedaży napojów alkoholowych w miejscu organizowanej imprezy, podpisany przez organizatora imprezy
 • Kserokopię zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i dowód wniesienia opłaty za korzystanie z zezwolenia(dotyczy przedsiębiorców prowadzących sprzdaż napojów alkoholowych poza miastem Ostróda)
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej. Jeżeli sprawy związane z uzyskaniem zezwolenia będą załatwiane przez pełnomocnika (przedłożenie pełnomocnictwa) wówczas dokonać należy opłaty skarbowej w wys. 17 zł za udzielone pełnomocnictwo.

Czas realizacji

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców. – do 14 dni
 

Opłaty

1.       43,75 zł – za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa.
2.       43,75zł - za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu ( z wyjątkiem piwa).
3.       175zł - za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu.
Opłata wnoszona jest w kasie Urzędu Miejskiego w Ostródzie lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego 
BGŻ BNP PARIBAS S.A. Ostróda  53 2030 0045 1110 0000 0244 6170

Tryb odwoławczy

1.       Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Elblągu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Ostróda, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi

 1. Zezwolenie wydaje się na okres do 2 dni.
 2. wniosek złożony bez wymaganych dokumentów i nieuzupełniony w terminie 7 dni od otrzymania wezwania o uzupełnienie braków, zostanie pozostawione bez rozpatrzenia - art. 69 § 2 ustawy z dnia 14.6.1960 r. KPA (Dz. U. z 2017 r. poz.1257 ze zm.)
 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017, poz.1257 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 26 października 1982r, o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016, poz. 487 ze zm.).
 3. Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz.U. z  2017 r. , poz.2168 ze zm.).
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z  2016, poz. 1827 ze zm.).
 5. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1160 ze zm.)
 6. Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 poz. 893 ze zm.).