Ogłoszono przez Dorota Kubacka

Dokonanie zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej: wykreślenie, zawieszenie, wznowienie i zmiana wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

Dokonanie zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej: wykreślenie, zawieszenie, wznowienie  i zmiana wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

 

Osoba kontaktowa:

Anna Gęstwicka

Wioletta Pietkiewicz

Miejsce załatwiania:

Wydział Spraw Obywatelskich, Ewidencja Działalności Gospodarczej

pokój Nr 105

Telefon kontaktowy:

89-642-94-55, 89-642-94-54

Adres e-mail:

a.gestwicka@um.ostroda.pl, pietkiewicz@um.ostroda.pl

Miejsce odbioru:

Wydział Spraw Obywatelskich, Ewidencja Działalności Gospodarczej

pokój Nr 105

Sposób załatwienia

Wykreślenie działalności gospodarczej:

 1. Złożenie wniosku CEIDG-1
  1. OSOBIŚCIE w dowolnym Urzędzie Miasta bądź Gminy + WAŻNY Dowód Osobisty lub WAŻNY Paszport. (Uwaga! Złożenie wniosku w trybie anonimowym  za pośrednictwem CEIDG – wniosek roboczy, wymaga wizyty w Urzędzie Gminy w ciągu 7 dni od daty wypełnienia wniosku w celu potwierdzenia tożsamości. Urzędnik odnajduje wniosek w CEIDG po kodzie wniosku, drukuje i przedkłada wnioskodawcy do podpisania. W takim przypadku dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym wnioskodawca podpisał wniosek w Urzędzie Gminy.)
  2. przez pełnomocnika w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika, każdorazowe przedłożenie przed organem gminy dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w kwocie 17 zł. Jeżeli pełnomocnictwo udzielone jest zstępnym, wstępnym członkom rodziny, małżonkom lub rodzeństwu następuje zwolnienie z opłaty skarbowej. Do wniosku dołącza się oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, zgodnie z art. 33 § 3 kodeksu postępowania administracyjnego; Pełnomocnik również musi posiadać ważny dokument tożsamości, którego seria i nr widnieje na pełnomocnictwie.
  3. WYSŁAĆ pocztą (podpis na wniosku MUSI być potwierdzony notarialnie)
  4. SAMODZIELNIE za pośrednictwem CEIDG (www.firma.gov.pl) - wymagany podpis elektroniczny lub profil zaufany.
 1. Urzędnik przyjmujący wniosek potwierdza tożsamość wnioskodawcy składającego wniosek, potwierdza za pokwitowaniem przyjęcie wniosku i przekształca wniosek w formę dokumentu elektronicznego potwierdzonego podpisem elektronicznym i przesyła do CEIDG w imieniu Przedsiębiorcy nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.
 2. Informacja o wykreśleniu publikowana jest na wpisie zazwyczaj po paru minutach.
 3. Zgłoszenie zostaje przesłane do US, ZUS/KRUS, REGON.

Wznowienie działalności gospodarczej:

 1. Złożenie wniosku CEIDG-1
  1. OSOBIŚCIE w dowolnym Urzędzie Miasta bądź Gminy + WAŻNY Dowód Osobisty lub WAŻNY Paszport. (Uwaga! Złożenie wniosku w trybie anonimowym  za pośrednictwem CEIDG – wniosek roboczy, wymaga wizyty w Urzędzie Gminy w ciągu 7 dni od daty wypełnienia wniosku w celu potwierdzenia tożsamości. Urzędnik odnajduje wniosek w CEIDG po kodzie wniosku, drukuje i przedkłada wnioskodawcy do podpisania. W takim przypadku dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym wnioskodawca podpisał wniosek w Urzędzie Gminy.)
  2. przez PEŁNOMOCNIKA W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika, każdorazowe przedłożenie przed organem gminy dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w kwocie 17 zł. Jeżeli pełnomocnictwo udzielone jest zstępnym, wstępnym członkom rodziny, małżonkom lub rodzeństwu następuje zwolnienie z opłaty skarbowej. Do wniosku dołącza się oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, zgodnie z art. 33 § 3 kodeksu postępowania administracyjnego; Pełnomocnik również musi posiadać ważny dokument tożsamości, którego seria i nr widnieje na pełnomocnictwie.
  3. WYSŁAĆ pocztą (podpis na wniosku MUSI być potwierdzony notarialnie)
  4. SAMODZIELNIE za pośrednictwem CEIDG (www.firma.gov.pl) - wymagany podpis elektroniczny lub profil zaufany.
 1. Urzędnik przyjmujący wniosek potwierdza tożsamość wnioskodawcy składającego wniosek, potwierdza za pokwitowaniem przyjęcie wniosku i przekształca wniosek w formę dokumentu elektronicznego potwierdzonego podpisem elektronicznym i przesyła do CEIDG w imieniu Przedsiębiorcy nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.
 2. Informacja o wznowieniu publikowana jest na wpisie zazwyczaj po paru minutach.
 3. Zgłoszenie zostaje przesłane do US, ZUS/KRUS, REGON.

Informacje dodatkowe:

 1. Data wznowienia działalności nie może być wcześniejsza niż dzień złożenia wniosku.
 2. Informację o wznowieniu działalności w spółkach cywilnych należy zgłosić wnioskiem o zmianę wpisu w ramach rubryki 26.3, 26.4 i ewentualnie w części CEIDG-SC.

Zawieszenie działalności gospodarczej

Wniosek może złożyć przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników, najpóźniej w dniu, kiedy rozpoczyna zawieszenie. Przedsiębiorca podaje datę, od kiedy działalność ma zostać zawieszona. Wpis zostaje automatycznie zawieszany na maksymalny okres 24 miesięcy. Wznowienie następuje tylko w momencie zgłoszenia osobnego wniosku o wznowienie działalności. To przedsiębiorca decyduje o okresie zawieszonej działalności. Przedsiębiorca może złożyć wniosek o wznowienie działalności gospodarczej przed planowaną datą wznowienia bądź w dniu wznowienia. Aby zawieszenie w pełni miało skutki prawne należy pamiętać, że minimalny okres zawieszenia to 30 dni (wyjątek luty).

Uwaga! Jeżeli do wpisu nie zostanie zgłoszona informacja o wznowieniu lub wpis nie zostanie wykreślony przed upływem 24 miesięcy na wniosek przedsiębiorcy, Minister Przedsiębiorczości i Technologii w drodze decyzji administracyjnej wykreśla wpis z CEIDG.

19 maja 2016 r. weszła  w życie nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Wprowadziła ona zasadniczą zmianę w zakresie procedury wykreślania przedsiębiorców z CEIDG z powodu niezłożenia w odpowiednim terminie wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej. Skutkiem niezłożenia takiego wniosku w odpowiednim terminie będzie wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG w formie materialno-technicznej czynności, tj. bez wydania decyzji administracyjnej oraz bez uprzedniej informacji.

Ważne! Jeśli działalność Twojej firmy jest zawieszona i nie zdążysz złożyć wniosku o wznowienie wykonywania przed upływem 24 miesięcy, zostaniesz automatycznie (bez możliwości odwołania) wykreślony z CEIDG! Sprawdź, kiedy upływa termin zawieszenia Twojej firmy. Jeśli chcesz kontynuować działalność złóż wniosek o jej wznowienie.

Co do zasady, nie ma też przeszkód prawnych, aby wznowić działalność na krótki okres (minimum jeden dzień), po czym złożyć nowy wniosek o zawieszenie. Dla przykładu, jeżeli zawiesiłeś działalność 1 czerwca 2014 r. to Twoja firma podlegałaby wykreśleniu na koniec dnia 1 czerwca 2016 r. Wniosek o wznowienie działalności powinieneś więc złożyć najpóźniej tego dnia. Najwcześniej następnego dnia, a więc 2 czerwca 2016 r., możesz złożyć wniosek o zawieszenie. W przypadku przedsiębiorców podlegających ubezpieczeniom w ZUS wiąże się to z koniecznością zgłoszenia do ubezpieczeń i wniesienia składki zdrowotnej (jest niepodzielna i płacisz ją za cały miesiąc) i (proporcjonalnie) składek na ubezpieczenia społeczne.

Dodatkowo, wykreśleniu (w drodze czynności materialno-technicznej) podlegać będą wpisy przedsiębiorców, które w terminie 2 lat nie zostaną uzupełnione o nr PESEL (dotyczy niezweryfikowanych wpisów z migracji).

Zawieszenie działalności gospodarczej zgodnie z art.14a ust.1d ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem:
„Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników prowadzący działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6. rok życia, a w przypadku dziecka, które z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wymaga osobistej opieki osoby prowadzącej działalność gospodarczą, na okres do 6 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.”

W przypadku zgłaszania tego rodzaju zawieszenia należy także wskazać datę, do kiedy działalność będzie zawieszona. Uwaga! Po wskazanej dacie przedsiębiorca będzie podlegał wykreśleniu z urzędu (nawet, gdy okres zawieszenia jest krótszy niż 24 miesiące!). Dlatego już na etapie składania wniosku o zawieszenie warto złożyć także wniosek o wznowienie wykonywania działalności.

Informacja dodatkowa:
Informację o zawieszeniu działalności w spółkach cywilnych należy zgłosić wnioskiem o zmianę wpisu w ramach rubryki 26.3, 26.4 i ewentualnie w części CEIDG-SC.

Zmiana wpisu w działalności gospodarczej:

 1. Złożenie wniosku CEIDG-1
  1. OSOBIŚCIE w dowolnym Urzędzie Miasta bądź Gminy + WAŻNY Dowód Osobisty lub WAŻNY Paszport. (Uwaga! Złożenie wniosku w trybie anonimowym  za pośrednictwem CEIDG – wniosek roboczy, wymaga wizyty w Urzędzie Gminy w ciągu 7 dni od daty wypełnienia wniosku w celu potwierdzenia tożsamości. Urzędnik odnajduje wniosek w CEIDG po kodzie wniosku, drukuje i przedkłada wnioskodawcy do podpisania. W takim przypadku dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym wnioskodawca podpisał wniosek w Urzędzie Gminy.)
  2. przez PEŁNOMOCNIKA W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika, każdorazowe przedłożenie przed organem gminy dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w kwocie 17 zł. Jeżeli pełnomocnictwo udzielone jest zstępnym, wstępnym członkom rodziny, małżonkom lub rodzeństwu następuje zwolnienie z opłaty skarbowej. Do wniosku dołącza się oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, zgodnie z art. 33 § 3 kodeksu postępowania administracyjnego; Pełnomocnik również musi posiadać ważny dokument tożsamości, którego seria i nr widnieje na pełnomocnictwie.
  3. WYSŁAĆ pocztą (podpis na wniosku MUSI być potwierdzony notarialnie)
  4. SAMODZIELNIE za pośrednictwem CEIDG (www.firma.gov.pl) - wymagany podpis elektroniczny lub profil zaufany.
 1. Urzędnik przyjmujący wniosek potwierdza tożsamość wnioskodawcy składającego wniosek, potwierdza za pokwitowaniem przyjęcie wniosku i przekształca wniosek w formę dokumentu elektronicznego potwierdzonego podpisem elektronicznym i przesyła do CEIDG w imieniu Przedsiębiorcy nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.
 2. Zmiana publikowana jest na wpisie zazwyczaj po paru minutach.
 3. Zgłoszenie zostaje przesłane do US, ZUS/KRUS, REGON.

 

Informacje dodatkowe:

 1. Aktualizację wpisu należy zgłosić w ciągu 7 dni od zaistniałej zmiany. Data zmiany nie może być datą późniejszą niż dzień złożenia wniosku.
 2. Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej - CEIDG-1 – jest wnioskiem głównym, służy do zarejestrowania działalności gospodarczej jak i zgłoszenia zmiany, zawieszenia, wznowienia i wykreślenia działalności;
  - w przypadku większej ilości podklas PKD 2007 należy wypełnić załącznik CEIDG-RD,
  - w przypadku zgłoszenia informacji o więcej niż jednym dodatkowym miejscu wykonywania działalności gospodarczej należy wypełnić załącznik CEIDG-MW
  - w przypadku zgłoszenia informacji o więcej niż jednym rachunku bankowym należy wypełnić CEIDG-RB
  - w przypadku zgłoszenia informacji o więcej niż jednej spółce cywilnej należy wypełnić załącznik CEIDG-SC
  - w przypadku zgłoszenia informacji o więcej niż jednym pełnomocniku należy wypełnić załącznik CEIDG-PN
 3. W celu zgłoszenia zmian we wpisie w CEIDG należy w rubryce 01. (Rodzaj wniosku) wybrać pozycję 2 i wpisać datę zmiany. Podstawowe pola jakie należy uzupełnić przy każdej zmianie pokazane są na wzorze. Na wniosku wskazuje się tylko nowe dane, nie należy powtarzać wcześniejszych zgłoszeń. Wskazanie rubryki lub pola, których zmiana dotyczy następuje poprzez wstawienie znaku „x” w kwadracie po lewej stronie nazwy rubryki/pola. Następnie należy wprowadzić nowe dane.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z  2017 r. , poz.2168 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców art. 15 pkt 3. (Dz.U. z 2016r. poz. 2255)

 

Załączniki

FORMULARZE ZUS

Ogólne zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych

jak wypełnić  Formularz ZUS ZUA 

jak wypełnić  Formularz ZUS ZZA

jak wypełnić  Formularz ZUS ZCNA

jak wypełnić  Formularz ZUS ZIUA

jak wypełnić  Formularz ZUS ZWUA